Vragen over het netwerk?

Netwerk Mediërend Leren  

U bent op de site van het landelijke netwerk van begeleiders/docenten Mediërend Leren en leerpotentieelonderzoekers.

Deze website is een gezamenlijk initiatief van StiBCO en bij haar afgestudeerde mediatoren Mediërend Leren. Het belangrijkste doel is kinderen, jongeren, jongvolwassenen, ouders/verzorgers en cliënten in contact te brengen met begeleiders/docenten die het concept Mediërend Leren beheersen. 

 

Aanleiding en achtergrond

StiBCO is een opleidingscentrum in het concept Mediërend Leren. Ze heeft het concept Mediërend Leren geïntegreerd in en toegepast op allerlei verschillende (onderwijs- en zorg-) terreinen. De afgelopen twintig jaar heeft StiBCO een groot aantal mediatoren (d.w.z. begeleiders in Mediërend Leren) opgeleid. StiBCO werd en wordt regelmatig benaderd door ouders/verzorgers/begeleiders van kinderen, jongeren en (jong-)volwassenen met een ontwikkelingsachterstand of - voorsprong met het verzoek of we (in hun regio) mediatoren weten die mediërende ondersteuning kunnen bieden. Tegelijkertijd signaleerde en signaleert StiBCO bij haar (oud-)cursisten de behoefte in contact te komen met mogelijke cliënten én met collega’s in het kader van afstemming en intervisie. StiBCO wil(de) tegemoet komen aan de veelvuldige verzoeken aan haar adres. Vandaar dat StiBCO in het schooljaar 2008–2009 een landelijk netwerk van mediatoren en leerpotentieelonderzoekers heeft opgericht. Deze website is 1 van de uitingsvormen van dit netwerk. De deelnemende mediatoren komen daarnaast drie keer per schooljaar bij elkaar voor professionaliseringsdagen en deskundigheidsbevordering.   

 

Mediërend Leren

Het concept Mediërend Leren® zoals dat ontwikkeld is door StiBCO baseert zich op de theorie van Structurele Cognitieve Modificatie van Prof. Feuerstein en het werk van een ieder die op basis van deze theorie een vertaalslag heeft gemaakt, zoals o.a. Prof. Klein, Prof. Tzuriel, Prof. Greenberg en Prof. Haywood. M.b.t. de sociaal- emotionele ontwikkeling baseert het concept zich o.a. op de professoren Greenspan, Dösen en Erikson.

Mediërend Leren® streeft na de groeikansen van elk individu te bevorderen door samen met hem/haar denkmiddelen, denkstrategieën en denkattitudes te ontwikkelen, op basis waarvan hij/zij meer profijt kan halen uit het directe contact met prikkels en uit de ervaringen die geboden worden in het dagelijkse leven en op toevallige momenten. We willen een blijvende verandering bij onze clienten bewerkstelligen met betrekking tot zijn/haar manier van ontwikkelen en leren. Hierbij werken we in de Zone van de Naaste Ontwikkeling, zoals gedefinieerd door Vygotsky. 

Mediërend Leren® is onder te verdelen in 3 pijlers. Deze pijlers zijn gebaseerd op de theorie van de Cognitieve Structurele Modificatie van Prof. Feuerstein:

 

Pijler 1: Denkstimulerende omgeving en materialen

Er is sprake van een denkstimulerende omgeving, waarin gebruikt wordt gemaakt van denkstimulerende materialen / werkvormen. Bijbehorende begeleidingsprogramma’s zijn onder anders het I.V.P.-programma, MISC, Bright Start en Cognet. Bijbehorende diagnostiek bestaat uit het L.P.A.D.materiaal van Prof. en het materiaal t.b.v. Dynamic Assessment van Prof. Tzuriel. 

 

Pijler 2: Mediatie

Er is sprake van een wederzijdse, doelgerichte, gestructureerde, ontwikkelingsgerichte én liefdevolle interactie tussen een mediator en een gemedieerde gericht op:

 • het ontwikkelen van leerdisposities bij de gemedieerde om optimaal profijt te trekken van zijn ervaringen teneinde adequaat om te gaan met en te anticiperen op toekomstige (leer)situaties.
 • het ontwikkelen van cognitieve en metacognitieve vaardigheden, zodat de gemedieerde een zelfregulerend, autonoom en verantwoordelijk persoon word

Bij deze specifieke interactiestijl wordt gebruik gemaakt van meerdere mediatiecriteria. Het doel van deze criteria is het pedagogisch-didactisch handelen van de mediatoren te analyseren en op een systematische manier weer te geven. 

 

Pijler 3: De omgekeerde piramide van cognitieve bouwstenen

Cognitieve functies zijn de bouwstenen van het denken. Door deze bouwstenen te definiëren kunnen we verhelderen waarom sommige leer- en ontwikkelprocessen vlot en soepel en andere juist moeizaam verlopen. Cliënten worden tijdens mediërende interventies geactiveerd zich de cognitieve bouwstenen eigen te maken. Ook worden de cliënten bewust aan het denken gezet en op op allerlei manieren aangemoedigd het leerproces te internaliseren en te verwoorden (verbaal en non-verbaal). Ze worden gestimuleerd efficiënter en effectiever na te (leren) denken, om een zo zelfregulerend mogelijk persoon te worden, bepaald door zijn mogelijkheden en context. 

Tijdens mediërende begeleiding staat 1 deficiënte cognitieve bouwsteen centraal. Tijdens een leerpotentieelonderzoek wordt de beheersing van alle cognitieve bouwstenen beschouwd. Er wordt in kaart gebracht hoe een cliënt leert en waar zijn/haar ontwikkelmogelijkheden liggen. 

 

Doelstellingen van het netwerk

Het netwerk Mediërend Leren heeft de volgende doelstellingen:

 • Mediatoren en mogelijke cliënten met elkaar in contact brengen.
 • De zoektocht van ouders/verzorgers naar een mediator of leerpotentieelonderzoeker voor hun kind vergemakkelijken. Via het netwerk kunnen ze in contact komen met mediatoren en leerpotentieelonderzoekers uit de eigen regio.
 • De kwaliteit van de verschillende methodieken die geleid hebben tot de methodiek van Mediërend Leren waarborgen.
 • Het verbreden en verdiepen van het concept, de visie, de theorie en de methodiek Mediërend Leren in Nederland, in het bijzonder m.b.t. het begeleiden van cliënten met een ontwikkelingsachterstand of -voorsprong. Het gaat om begeleiding op sociaal, emotioneel, cognitief en/of gedragsmatig niveau.
 • Het stimuleren/aanmoedigen van samenwerking tussen mediatoren en leerpotentieelonderzoekers die werken op basis van het concept Mediërend Leren, ten behoeve van deskundigheidsontwikkeling en intervisiemogelijkheden.
 • Het inzetten van het ontwikkelingsmateriaal van Prof. Feuerstein, het Instrumenteel Verrijkingsprogramma, het materiaal van Prof. Haywood, het Bright Start Programma en het inzetten op het MISC concept van Prof. Klein. 

 

Voorwaarden en opleiding van de begeleiders in het netwerk Mediërend Leren

De bij het netwerk aangesloten mediatoren zijn zich tijdens het leer- en ontwikkelproces van hun cliënten bewust van de mogelijkheden van de cliënt en van datgene wat het aangeboden materiaal op cognitief, sociaal, emotioneel en affectief gebied vraagt. De mediator is steeds op een positieve manier op zoek naar de groeimogelijkheden van de cliënt. Hij/zij wil bewerkstelligen dat de client zich zo ontwikkelt, dat hij/zij wat er tijdens de interventies wordt aangeboden kan toepassen in andere situaties, op andere momenten en bij andere personen. We spreken dan over de transfer van het geleerde naar andere ontwikkelgebieden, leergebieden en/of naar het algemene functioneren in de maatschappij. Om dit proces in gang te zetten maakt de mediator gebruik van de drie in voorgaande reeds toegelichte pijlers van het concept Mediërend Leren. Om te garanderen dat de bij het netwerk aangesloten mediatoren voldoende kennis en vaardigheden hebben over elk van deze pijlers, kunnen alleen navolgende mediatoren zich aansluiten bij het netwerk: 

 • Mediatoren die de drie-jarige opleiding Mediërend Leren bij StiBCO hebben afgerond. 
 • Mediatoren die de drie-jarige opleiding MISC concept bij StiBCO (of Cesmoo, te België) hebben voltooid.
 • Leerpotentieelonderzoekers die naast de opleiding Mediërend Leren bij StiBCO ook de L.P.A.D.-training van ICELP, Feuerstein hebben afgerond en/of de training Dynamic Assessment van prof. Tzuriel.
 • Mediatoren die minimaal de driejarige I.E.-opleiding van ICELP, Feuerstein bij StiBCO hebben afgerond. (Deze opleiding wordt niet meer aangeboden door StiBCO).
 • Mediatoren die de opleiding I.E. van ICELP, Feuerstein hebben afgerond bij een hiertoe erkend ATC. 
 • Mediatoren die de training Bright Start bij StiBCO (of Cebco, te België) hebben voltooid.

Een aanvullende voorwaarde is dat de netwerkleden het concept Mediërend Leren in hun werk hebben geïntegreerd. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt m.b.t. het type werkterrein en/of de wijze van begeleiding (individueel of groepsniveau).

 

Op wie richten we ons?

Wij richten op alle mensen! Onze cliënten variëren in leeftijd van ½ jaar tot 99 jaar. We gaan primair voor het ontwikkelen van de krachten en kwaliteiten van onze cliënten. Wij richten ons op alle mensen ongeacht hun problematiek. We zijn namelijk niet gericht op het soort stoornis, handicap, syndroom of gebrek. Wij willen de cliënt het gevoel en de vaardigheden geven waardoor hij/zij de wereld binnen zijn/haar eigen mogelijkheden aan kan. Wij bieden hem/haar de gereedschappen het maximale uit zijn/haar mogelijkheden te halen om zo te genieten van de maatschappij en zijn/haar eigen bijdrage te leveren aan (het ontwikkelen van) de maatschappij.